Máme svoji cestu

Rohovor - COMP máme svoji cestu
Text: Ondřej Vysypal, foto: Ondřej Šenk

Mezi kopci Orlických hor jeMezi kopci Orlických hor jeměstečko Letohrad se svojícyklistickou historií, ať už setýká cykloturistiky, sportu a závodnícyklistiky anebo třeba výroby někdejšíznačky známých jízdních kol Fort. Nyníse zde ale píše jiná kapitola souvisejícís elektrokoly. Firma Agentura Reprozde vyvinula a vyrábí unikátní řadicísenzor ke středovým pohonům, jenž seproslavil ve světě svou jednoduchostía užitečnou funkcí ochrany řetězu přednadměrným opotřebením anebo přetrženímtahem motoru. Na svá elektrokolatento Gearsensor.com (jak zní originálnínázev) montují světoví výrobci těch nejzvučnějšíchjmen a další o tom uvažují.Aby toho nebylo málo, ze stejné technologickélíhně, pomyslného„e-bikového Silicon Valley v Letohradu“,vzešel před dvěma lety také středovýmotor Comp Drives (nebo také CompDrive Systems). Má japonsko-čínskýhardware a český software a naladění.Po premiéře na Eurobiku už před dvěmalety se projekt pozvolna rozjel a nabralna síle, postupně byly nasazeny dvěpohonné jednotky, C17 a C18. Od roku2018 byl motor v Česku montován naelektrokola Achilles a Totem, pro sezonu2019 se k nim nově připojila i značkaApache jako progresivní domácívýrobce a inovátor. Popularita středovéhopohonu stoupá dále, v hledáčkujsou nové zakázky a nové počiny, třebarevoluční verze C19…Zastavili jsme se tedy za RadimemMrázem, obchodním ředitelem společnosti Comp Drives, přímo v sídle fi rmya servisním středisku značky v Letohradu.Společně jsme vzpomínali na nášprvní rozhovor v roce 2016 a pokoušelise navázat na historii a refl ektovatvšechno nové, co se mezitím událo.

Pane Mrázi, jak si vybavujeteatmosféru ve fi rmě v roce 2016?

Tenkrát už to pro nás bylo pozitivníobdobí. Podařilo se nám propojit Gearsensor.com s několika pohony a užjsme prodávali do světa mnoha velkýmzákazníkům. V ČR to byly pouze menšíobjemy mechanikům a stavitelůmelektrokol, kteří se o našem zařízení dozvěděli.Celková výroba byla již v řádudesítek tisíc… Asi nejdůležitějším zlomembylo propojení a kompatibilita sevšemi motory výrobce Brose.

S kterými dalšími výrobcispolupracujete?

Kompatibilita s Brose nám otevřeladalší příležitosti, například spoluprácis Decathlonem v západní Evropě, který Brose používá v Nizozemsku, Německunebo ve Francii. Dalším úspěchemje propojení s pohonem AEG, který jemontován výrobcem Prophete a Rex.Potom jsme kompatibilní napříklads italskými motory Polini. Kromě zmíněnéspolupráce s Decathlonem je pronás významné také rozšíření produktuGearsensor.com v koncernu AccellGroup anebo použití gearsensoruu prémiové značky M1-Sporttechnik.Celkový počet značek a výrobců elektrokol,kteří Gearsensor.com používají,je po celém světě zhruba mezi 70 a 80a věříme, že do konce roku 2019 sepřiblížíme stovce. Dodáváme i do několikavelkých OEM montoven elektrokolv Evropě i Asii, takže někdy ani nejsmes konkrétní značkou v přímém obchodnímkontaktu, ale ona si nás vybere,objedná a nakoupí v továrně. Pokudnepočítám země jako Ukrajina a Bělorusko,je Gearsensor.com na elektrokolechpo celé Evropě. Dále v Kanadě,Spojených státech, Austrálii a NovémZélandu. Potom máme desítky distributorůpo celém světě včetně Čínya Indonésie, kteří dodávají Gearsensor.com jako příslušenství k elektrifi kačnímsadám Bafang BBS. A během letošníhoroku počítám s tím, že oznámíme propojenígearsensoru s dalšími pohonyMÁMESVOJI CESTUODLIŠNOSTINa návštěvě u tvůrců pohonu Comp Drive Systemsa zařízení Gearsensor.comText: Ondřej Vysypal,foto: Ondřej Šenk, archiv{ ROZHOVOR }42 www.electricbikeaction.cza významnými výrobci. Není zatím možnéto prezentovat, ale zřejmě nám toopět otevře trh a další příležitosti, neboťbude možné Gearsensor.com montovatna elektrokola s pohony, u kterých todosud nešlo.

Dá se alespoň napovědět, zda sebude jednat o některé tradičnívýrobce pohonů na současnýchsériových elektrokolech?

Ano, měly by to být tradiční motoryběžně používané na dnešníchelektrokolech.Stačí vám současná výrobníkapacita na to neustálé rozšiřování? Výrobu jsme museli rozšířit a takénabrat více lidí. Naše provozovna je v Lanškrouně, neboť v Letohradu jesídlo fi rmy a vývojové centrum. Nynějšíkapacita výroby je přes 12 tisíc senzorůměsíčně a plán na letošní rok je zhruba150 tisíc. V roce 2020 očekáváme dostvýrazný nárůst a je to tím, co jsem jižřekl, ale nemohu být zatím konkrétní.

Gearsensor je tedy velmi úspěšný.Už v roce 2016 jste hovořilo chystané novince – teď midochází, že to už byl vlastně projektnového pohonu, je to tak?

Dá se to tak říct, protože už od roku2014 jsme vyvíjeli vlastní řídicí jednotkupro elektrokola. A také jsme pracovalina novém senzoru GSGI, který je velmivyspělý. Nejenže rozpozná moment,kdy řadíte, a doporučí motoru redukovatvýkon, ale on dokonce rozpoznái vaši zařazenou rychlost. Takže abychse vrátil k otázce – nechtěli jsme zůstatjenom u senzoru, měli jsme svoji řídicíjednotku a rozhodli jsme se to celénapasovat do nového motoru CompDrives.Ještě než se na motory podívámeblíže, zeptám se, zda jdenastartování tohoto novéhoproduktu podle plánu.Ano, Compu se daří dobře a všejde podle plánu. Seznam značek, kteréComp Drives montují, se bude dálerozšiřovat. V tuto chvíli jich je pár, aletak jsme to plánovali. Získali jsme renomovanéhodomácího výrobce – značkuApache. Za ní stojí skuteční profesionálovéa je to pro nás ideální partner,abychom ukázali náš pohon na pěknýcha dobře fungujících elektrokolech.Navíc se Apache prodává i na zahraničníchtrzích, což je pro nás dobře.

Kvůli novému motoru jste takémuseli vystoupit více na veřejnosta v posledních dvou letech jste vidětdokonce na veletrhu Eurobike, je totak?

Ano, Gearsensor.com nevyžadovalnějaké větší angažování na podobnýchakcích. Prodej a získávání novýchzakázek tam funguje více na osobníbázi, oslovujeme výrobce přímo a sjednávámesi schůzky u nich. U CompDrives jsme se ale rozhodli pro určitýmarketing a propagaci hned od začátku,takže v roce 2017 i 2018 jsmeměli stánek na Eurobiku, loni také naForBikes. Takový produkt je potřebadostávat i do povědomí širší veřejnosti,neboť zákazníci se rozhodují a vybírajíkonkrétní elektrokola. Důležité je představitjej lokálním výrobcům elektrokoli prodejcům. Oslovení trhu se nám povedlo,využíváme k tomu i váš odbornýčasopis a další kanály. Také v tom hrajeroli určitý patriotismus, že chceme nadomácím trhu podpořit náš originálníprodukt.

Probíhají změny ve vašemvývojovém a technickém týmu?

Firma se nám neustále rozrůstá,zrekonstruovali jsme současné sídloa stavíme i nové kanceláře. A každýrok nám přibývají zhruba tak dva novílidé – jak do vývoje softwaru či mechanickýchčástí, tak do obchodu aneboservisu a produktové podpory. A tonepočítám další nové lidi ve výroběv případě Gearsensor.com! A napříkladvývoj softwaru k našim motorům jeopravdu náročná věc jak pro našehosoftwarového inženýra, tak pro dalšíkolegy a také partnery v Asii. Veškerývývoj a výroba jsou řízeny od nás a je toodborná a náročná práce. Jednoduchénení ani testování, kdy zjišťujeme, jakse software potom chová z pohleduuživatele a jak všechno funguje. Natohle všechno je potřeba dobrý a velkýtým. Výroba Gearsensor.com je částečněautomatická, máme tam speciálnístroje, ale když srovnám čísla z roku2015 se začátkem letošního roku a současněodhadem na rok 2019, jsmezhruba na patnáctinásobku!

Jak se vývoj cyklistického oboru,elektronické řazení, aplikacea další moderní věci promítajído vaší práce? Mění se podletoho i Gearsensor.com, anebo jeto v tomto směru spíše setrvaléa klidné prostředí bez větších nároků na změny?

Mohu říct, že například elektronickémuřazení se vůbec nevěnujeme, to jdemimo nás. Hlavní konkurenční výhodounašeho senzoru řady GSGI je určitý stupeňinteligence u mechanického řazení.Je to jediný systém na světě, který optimalizujeklasické řazení. Například elektronickéřazení, třeba Di2 od Shimana,také zobrazí zařazený stupeň a můžedoporučit přeřazení pro optimální převod,ale jeho cena je nesrovnatelnás cenou za náš senzor, jenž umí totéžu mechanického řazení.čátku, Zástupce nové řady modelů Apaches pohonem Comp Drives.První generace – C17.www.electricbikeaction.cz

Gearsensor.com má nyní tedyaktuálně tři různé typy podlecharakteristiky a určení?

Ano, nyní jsou na trhu tři provedení.To, co většina spotřebitelů zná zaposlední roky z českého trhu, je typGS, který je dostupný i k pohonům odBafangu a pouze rozpozná, kdy jezdecřadí, a následně na zlomek vteřinyodpojí pohon. Potom existuje modelGSGI, jenž má dodatečnou funkci rozpoznánízařazeného převodu a fungujesoftwarově pouze s pohonem CompDrives. A pomocí šipek radí, jakýmzpůsobem by měl jezdec řadit. Třetímsenzorem je typ GSSS, jenž má v sobězabudovaný i speed senzor a sbírá údajeo rychlosti. Ten je ale dodáván zatímvýhradně do Accell Group.

Motory i senzory u vás fungujípod jednou střechou. Platí tedy, žeoba segmenty má na starosti jedenvývojový tým a vzájemně sdílíteveškeré informace?

Ano, to je pravda. Do roku 2018byla pouze jedna fi rma, Agentura Repro,která je od počátku za produktemGearsensor.com. Až potom byla založenaspolečnost Comp Drives s.r.o.,která je z poloviny vlastněna AgenturouRepro a z druhé poloviny obchodnímpartnerem z Asie, jenž je současněvýrobcem hardwaru pro pohony CompDrive Systems. Pochopitelně obasubjekty těsně spolupracují. A mohuprozradit, že již probíhá vývoj novinky,tedy pohonu Comp Drives C19, o kterémzatím nemohu říct více, ale předpokládám,že v létě to již bude možné.(Poznámka redakce: V tento momentvypínáme kameru i diktafon a RadimMráz nám pod příslibem mlčenlivostina velké obrazovce promítá prezentacinového motoru C19, vysvětluje technickédetaily a současně nám prozrazuje,které světové značky z řad výrobcůelektrokol projevily o novinku zájem. Pozhruba dvaceti minutách pokračujemev rozhovoru.)

Dá se nějak porovnat růst obouproduktů?

Jsou to dva odlišné produkty a dvěodlišné výchozí situace. Když jsmepřicházeli v roce 2013 s gearsensorem,bylo to něco, co nikdo neznal. Produktna trhu nebyl, takže jsme museli dělatosvětu a vysvětlovat pořád dokola,k čemu je, jaké má funkce a jaký přínos.A když už jsme se někde dohodli,tak ho zase nebylo kam zapojit, neboťnebyla vyřešena kompatibilita. Takovénáročné období trvalo třeba dva nebotři roky, abychom se vůbec uživili.Oproti tomu Comp Drives vstupovalna trh v momentě, kdy středový pohonuž je rozšířeným produktem a všichnivědí, jak funguje. Šli jsme někam, kdeje velká konkurence a nároční uživatelé,ale přesto jsme věřili tomu, že mámenatolik unikátní produkt s vysokým výkonem,nízkou hlučností a perfektnímsoftwarem, že dokážeme uspět. Navícmáme za zády celosvětově známýGearsensor.com, takže i důvěra trhu jeveliká a výrobci elektrokol nás berouvážně. Například dnes, když výrobciprojektují nové pohony, už tam rovnoudělají i konektor pro Gearsensor.com,což je pro nás velká satisfakce po těchletech práce.

Můžete přiblížit proces testovánínových motorů?

Ten probíhá ve dvou rovinách.Jednak je to víceúrovňové laboratornítestování při vývoji motoru a jednak jeto už živé testování jízdou na elektrokole.To znamená, že ho u nás dostanetestovací jezdec, který už má dostatekzkušeností a přesně ví, na co se zaměřita jaké parametry sledovat. Je tam bezpočetpoložek a kritérií, jež je potřebavyhodnocovat a pozorovat, jak se pohonchová. Ve výrobě v Asii se pak naspeciálních strojích testují další věci,jako odolnost vůči vodě, prachu, soli,hladina hlučnosti a podobně. Vzájemněspolu při tomto pak komunikujemea vyměňujeme si informace.{ ROZHOVOR }44 www.electricbikeaction.cz

Jak byste obecně popsal výhody motoru Comp Drives?

V první řadě bych zmínil naši vysokoufl exibilitu. To ocení fi rmy, kteréchtějí mít něco speciálního a odlišit se.My na to umíme velmi rychle zareagovata jejich přání vyslyšet. Vývoj probíháu nás, servisní středisko je u nás,takže jsme blízko trhu. Další výhodouje obrovské výrobní zázemí v Asii. Mysi například vyrábíme i vlastní displeje– umíme si ho nakreslit a vyrobit ve formě.Další výhodu nám na základě zkušenostipotvrzují opravdu velké značkya velcí výrobci – jsme velmi dobřehodnoceni za nízkou hlučnost pohonů.Další výhodou je možnost instalacedvoupřevodníku, takže zákazník mák dispozici větší škálu převodů. Potomurčitě relativně vysoký výkon – 80 Nmje zatím v porovnání s masovými výrobcilepší průměr anebo nadstandard.Dále náš senzor GSGI, díky kterému jemotor neustále informován o tom, jakoumáte zařazenou rychlost, a dále s touinformací pracuje. Takže to s sebounese možnost individuálního nastavenířadicích parametrů a výkonu motoru namíru. V neposlední řadě je to otevřenostsystému a možnost připojení libovolnébaterie.

Ve spolupráci se značkou Apachejste realizovali školení prodejcůa mechaniků pro váš systémpohonu. Jak to hodnotíte?

Takovéto několikadenní školení jsmedělali pouze v České republice, abychomna prodejce a mechaniky přeneslipotřebné informace a udělali maximumpro dobré jméno našeho systému. Abyho pochopili, porozuměli mu, znali jehovýhody, uměli s ním pracovat a servisovatho. Záleží nám na tom a mohli jsmeto dělat pouze díky těsné spolupráci seznačkou Apache.

Comp Drives je dodáván a nastavenjako klasické elektrokolo s asistencído 25 km/h. Co si myslíte o zvýšenílimitu a případných uživatelskýchúpravách nebo čipování?

My jako výrobci pohonné jednotkymusíme plnit EPAC normy, což plníme.Našim partnerům dodáváme nášsystém společně s počítačovým softwarem,který nazýváme dealer tool.S tímto dealer toolem pracují jak výrobcielektrokol, tak prodejci elektrokol.V tomto rozhraní je možné měnit některéparametry chování elektrokola, tedyi maximální rychlost. Tímto my plnímedanou EPAC normu a tímto našezodpovědnost končí, tedy my to dáleneřešíme. Jestli na náš pohon budenabízen nějaký tuningový čip, to nevím.Poptávka nejspíš vznikne a výrobci sicestu najdou, ale nyní to nijak neřešíme,protože s tím nic nenaděláme.

U nás je Comp Drives pouze naznačkách Apache, Totem, EVBIKEa také v menší sérii na značceAchilles. Jaká je vize pro český trhdo budoucna?

Dá se očekávat, že se náš motor objevíi na dalších značkách, ale klíčovýmpartnerem pro domácí trh je pro násApache. Při testování zejména modeluC17 a C18 nám byl také nápomocnýZdeněk Dokoupil se svojí značkouAchilles a výsledky dlouhodobého testubyly prezentovány ve vašem časopisu,což pro nás bylo také důležité. Prvnímvýrobcem, který náš pohon začal montovat,byl místní Totem Bikes, ke kterémumáme blízko.

Jaký vliv má na značku a firmu vaší velikosti postupná globalizace výrobců na trhu elektrokol? Velcí jsou ještě větší a malí zanikají. Jaký prostor je tam pro vás?

Trh je zcela jistě nasycený a působína něm obrovské značky, často z autoprůmyslu.My jsme si v tom namodelovalivlastní směr a cestu, která spočíváv tom mít něco malinko odlišného. A naspolupráci hledáme a vybíráme partnery,kteří nechtějí jen rychlý a hotový systémpohonu a baterie, ale mají odvahua touhu mít něco maličko odlišného,zajímavého a unikátního. S naší pomocíto mohou mít, takže si myslím, že místona trhu pro nás je. Všechny zahraničnítrhy rostou, středové pohony jsou navzestupu a stále nacházíme nové potenciálnípartnery. Naše testovací fl otiladeseti elektrokol cestuje po světě a bylauž v několika nadnárodních korporacích,kde si naše pohony zkoušeli, uvažujío nich a diskutujeme o možnostech spolupráce,protože chtějí mít něco odlišnéhoa jiného, než je mainstream.

Nastíníte vývoj vašich produktů dobudoucna a cíle, které před vámi jsou?

V tuto chvíli chystáme zmíněný pohonC19 a představíme ho v létě před Eurobikem.Jde směrem minimalizace váhya rozměrů a bude mít využití primárněpro e-road, e-city a e-mtb. Jde o unikátníkoncept pohonné jednotky a těšíme sena něj. Dále chystáme nové softwarovévěci a možnosti vyhodnocování dalšíchparametrů při jízdě s naším pohonem,automatickou volbu podpory a tak dále.Chystáme také nové displeje a další.

Sledujete také vývoj elektrokol,různé typy cestovních nebo cargoe-biků? Je tam pro vás uplatnění?

To už je na mě moc detailní otázkaz pohledu uplatnění elektrokola. To neníprimárně naše věc, to je vždy věc výrobce,který to vymýšlí. My jenom sledujeme některévýstupy, jež se k nám dostanou, alenení to nic, co bychom mohli ovlivnit. Dámjeden zajímavý příklad na závěr – napříkladbelgická pošta bude mít cargo elektrokolas pohonem TQ s krouťákem 120 Nm.Všichni ten motor znají z Haibiku Flyonanebo ze Spitzingu od M1-Sporttechnik.A na těchto poštovních elektrokolech prorozvoz nákladu bude pohon propojenještě s naším Gearsensorem.com, aby jimto netrhalo řetězy a zmírnilo se opotřebenířadicího systému. Jsme prostě všudea často nás to mile překvapí…

Děkuji za rozhovor a přeji vašimmotorům i senzorům mnohoúspěchů a spokojených uživatelů! Krátké video z naší návštěvy v Letohradunajdete na YouTube kanáluELECTRIC BIKE ACTION CZ.I ELECTRIC BIKE ACTION CZZdeněk Dokoupil při loňskémtestování e-biku Totem Falcons pohonem Comp Drives.www.electricbikeaction.cz 45